A. Algemene gegevens Diaconie

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk

RSIN/Fiscaal nummer:

824 132 737

Website adres:

www.pknzeevangenoudendijk.nl

E-mail:

diaconie@pknzeevangenoudendijk.nl

Adres:

Axwijk 7

Postcode:

1472 GA

Plaats:

Middelie

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

B. Samenstelling bestuur
Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie
De diaconie is de hulpverlenende organisatie van de kerkelijke gemeente. De diaconie van Zeevang en Oudendijk probeert een concreet hulpverlenende organisatie te zijn. Er wordt o.a. hulp geboden aan vluchtelingen bijv. bij juridische vragen, er wordt informatie gegeven over mogelijkheden van betaalbare vakanties, bij informatie over vakanties voor minder draagkrachtigen en gehandicapten.
Er is ook stille (financiële) hulp: als mensen om ons heen tijdelijk de financiële eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, dan kan de diaconie helpen.
De hulp gaat naar wie het nodig heeft en daarbij betreft het niet alleen leden van de kerk, maar uit heel de gemeente. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Ons beleidsplan 2017-2020 vindt u hier.

E. Beloningsbeleid 
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk heeft geen diakonale medewerkers die een beloning ontvangen als hiervoor beschreven.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De diaconie heeft een roulatieschema opgesteld van de doelen, waarvoor in de vieringen wordt gecollecteerd. In noodsituaties, zoals rampen, kan daarvan worden afgeweken.

D1

De collecte is bestemd voor het Roosevelthuis. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze door de Protestantse Kerk in Nederland gesubsidieerde stichting organiseert een aantal vakantieweken per jaar voor mensen met een lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid. De overige weken is de accommodatie beschikbaar voor groepen, bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen of werkgroepen van kerken. Meer informatie vindt u op www.roosevelthuis.nl.

D2

Deze zondag collecteren we voor kindertehuis Tamara in Paramaribo, Suriname. Dit tehuis vangt kinderen op die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of in de steek gelaten zijn. In de Surinaamse taal betekent Tamara “morgen”. Het tehuis wil de kinderen een toekomst perspectief bieden en tracht binnen haar mogelijkheden een omgeving te scheppen waarin het kind geborgenheid, veiligheid, zorg en liefde kan ervaren. Het kindertehuis is op initiatief van de Omroepvereniging Veronica Nederland (Bart de Graaf) in samenwerking met de Stichting Tamara Nederland tot stand gekomen. Na aanvankelijk door de Omroep Vereniging Veronica financieel te zijn ondersteund gedurende 2 jaren, is de Stichting Kindertehuis Tamara sinds 1997 een zelfstandige Stichting, die voor zijn inkomsten en baten afhankelijk is van welwillende donateurs, mensen van goede wil en subsidie instanties. Voor meer informatie gaat u naarhttp://www.stichtingkindertehuistamara.net/

D3

De collecte is bestemd voor verpleeghuis Lindendael. Lindendael is centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn. Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen. Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er terecht. Meer informatie is te vinden ophttp://www.omring.nl/

D4

We collecteren voor het Drugspastoraat Amsterdam. Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Het biedt nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale, maatschappelijke hulpverlening. Het Drugspastoraat krijgt vorm in vieringen, contacten, bezoekwerk, stervensbegeleiding, bezinning, aandacht bij belangrijke gebeurtenissen, begeleiding naar instanties en zorg rond vrouwen. Voor een vollediger overzicht van het vele goede werk van het drugspastoraat kijkt u op http://drugspastoraat.nl/.

D5

We collecteren voor het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek. Zijn kleding- en voedselproject, de basisschool en middelbare school en de avondschool zijn afhankelijk van vrijwillige bijdragen, zoals de uwe. Hub werkt met zijn vrijwilligers in de armste sloppenwijk van Maputo. Vele gezinnen, families leven met acht of meer mensen in één vertrek. De kerk is in deze wijk de enige instantie die de mensen een kans geeft uit de armoede te komen.

D6

Deze zondag collecteren we voor de eigen diaconie.

D7

De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van individuele personen of gezinnen die tussen wal en schip zijn geraakt.

D8

De collecte is bestemd voor Stichting Hospice Het thuis van Leeghwater in Middenbeemster.  Hospice Thuis van Leeghwater is een plek waar mensen zich welkom en veilig voelen.
Wij proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze gasten. 
Persoonlijke aandacht, pijn- en symptoombestrijding staan voorop in onze zorg. Er zijn verpleegkundigen aanwezig die verantwoordelijk zijn voor deskundige zorg en begeleiding en zorgvrijwilligers die de verpleegkundigen ondersteunen bij de werkzaamheden, maar ook ingezet worden om met de bewoner naar buiten te gaan, samen de krant te lezen of er gewoon te zijn voor onze bewoners.

D9

Kinderen in de knel. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

D10

Noodhulp


H. Begroting en jaarrekening
Een verkorte versie van de jaarrekening 2017 vindt u hier.

Een verkorte versie van de begroting 2018 vindt u hier.